Маьрша доагIалда Шо, Султыга-наькъан Сейтовий Мурада дезал-лорий оагIува тIа!

ХIара саг безам болаш хул, лоро шийх белгало еш шийн дарба дергадолаш. ЧIоагIа дика хет, даим цхьан лоро мара - ший гIулакхий пхьар волаш - шун магара бIарга тIалокхаш хьавоагIаш хилача, вахаран ханаш мел йода. Изза а доацаш, чIоагIа атта хул, дарбан лоро шун беррига дезалий лазараш довзаш хилача, хIаранен из новкъостал де могаш хилача. Къаьстта дарбатохкама хала оттам долача хана, деррига дезалий лазарий дагалоаттам ларха дезач хана. Дезалий лореи унхочеи шоайл тешаме вIаший дола гIулакх отта: лор кIоарга хьатохка унхойчунна дегIамата куцоттам, иштта унхо шийн оттадаь дола дарба нийса долга сахьувза везаш хулац.  Ший доагIача бустамац дезалий лора тIаухаш доала пайда хоaдала йиш мара яц, карматaлхочунца дагарваьлача.

Лакхача лагIанча карматалхо ва из, дукха болхабаь волаш, лоархIаме гIулакхий дагарченца:
  • 1994 шера - Мосалкхера Дарбний Лакха Дешарча яьккхай Семеновий цIерах Куцкарматал: дарбане гIулакха
  • 1994 - 2000 шераш  -     Йоккха Эрсий Iилма-тохкама ха йовнза дарбана лакха дешалеча болхабаьб Н.В.Склифосовий цIерах, Мосалкхера гIалера унчий дарбaнеча №20 синпхьар-лор волаш
  • 2002 - 2007 шераш   -    Паччахьалкхена Каний Лакха Дешале яьккхай Гент-гIале, дарбан гIулакхий куцкарматалах лаьца
  • 2007 - 2010 шераш   -    Лакха Дешалий Йовкъарнеча Аспирантура дийша ва, соцкуцкаьхатий дешарца (ICHO).  Лакха Дешаленаш Гент-гIале, Лйовен-гIале, Брусал-гIале, Антверпен-гIале. Куцкарматал даьккхад - дезалий лор.

Султыга-наькъан лоро 2 лепарний куцкаьхат гадаьккхад - синтохкамах лаьца изза мо юкъара дарбатохкамах а. Дикача дезалий лоро шера куцкарматала доазувнаш долаш хила везаш ва, тайп-тайпар дарбний фомата дагарчаш дикка довзаш. Султыга-наькъан лор куцкарматалхо ва берлорий, човлорий, техкалорий, керлазарий, кхалалазарий, цIокалорий, синпхьарий, синлазарий, лерг-къамаpг-меража лорий, кулга-говза лорий, деглорий кхы дола оамалаш чулоацаш вола лор.

Цул совгIа, Султыга-наькъан М.С метташца лаьца цхьаккха халонаш доацаш хийца йист хала могаш ва, хIана аьлча, тайп-тайпар метташ довзаш из воландаь: эрсий, Iингалсай, кIалмехкий, паранзий, гIалгIай, ночий. Шоайи шоай дезалеи могашал ший болха дика бовзаш вола лора кара дила шун лоархIам бале, Султыга-наькъан Сейтовий Мурада кхайкарал де. Болхазем а, Iилма а, уйла еш дагалоацаш дола тIалоацам цу тайпар лорий унхошца довза а довзаш, цхьаккха новкъарло доацаш цох теша мегаргава.

Могашал - доккха совгIат да, из бахьан а долаш, шоай моаршал тешамеча дезалий лора кара ле - дарба-Iилманчий лепархочоа Султыга-наькъан Сейтий Мурада.

Сиха лорий гIо
Сихха гIо эшача хана, хоам бе зIылергац! Шоашт моге, къамаьл де лорац, тIаккха шоай лазара хьоахамаш дикагIа дIаалургда шоанa цунга. ДукхагIа
ЦIенга ахар
Дехар да, зем баккха, шо са дарбнеча хьаухаш хилача, сона аттагIа, дикагIа a шоанa дарба де могаргдолга, шоана оатхала чуратохкама чекхабоаккхаш... ДукхагIа

Балхо ха
Чуэцар дIаяздаьчар мара дац
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider
#slider


Top